Dla Akcjonariuszy

Akcjonariusze

Akcjonariuszami Spółki są: 89% Adam Pstrągowski, 11% Ania Kruk Sp. z o.o.

Kapitał zakładowy

168 541,40 opłacony w całości.

Dematerializacja akcji

W skutek wejścia w życie ustawy dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) najpóźniej do 31.12.2020 r. należy złożyć w Spółce wszystkie papierowe dokumenty własności akcji, aby mogły być przekształcone w formę elektroniczną. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r..

Spółka zwróci się do Akcjonariuszy z wezwaniem o złożeniu dokumentów akcji. Złożenie dokumentów akcji w spółce będzie się odbywało za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Rejestr akcjonariuszy

  • Rejestr akcjonariuszy prowadzony jest przez Dom Maklerski Navigator S.A. z Warszawy
  • Uchwała o wyborze podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy podjęta została podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 23 czerwca 2020 r..