NEWS

MAMY PRZYJEMNOŚĆ POINFORMOWAĆ PAŃSTWA, ŻE S&A SPÓŁKA AKCYJNA REALIZUJE AKTUALNIE NASTĘPUJĄCE PROJEKTY DOFINANSOWANE Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH.

19 grudnia 2017

Tytuł projektu

Modernizacja i integracja infrastruktury informatycznej oraz cyfrowych systemów zarządzania przedsiębiorstwem z użyciem narzędzi klasy ERP w celu podwyższenia efektywności produkcji i sprzedaży S&A S.A.

Numer umowy o dofinansowanie

RPPM.02.02.01-22-0168/17-00

Nazwa beneficjenta

S&A Spółka Akcyjna

Cele projektu

Celem projektu jest wdrożenie systemu klasy ERP, który poprawi efektywność oraz konkurencyjność spółki S&A S.A. i zwiększy jej potencjał produkcyjny i sprzedażowy, szczególnie w obszarze eksportowym

Planowane efekty

W ramach projektu wdrożony zostanie system wspomagający zarządzanie firmą typu ERP. Zakres projektu przewiduje zakup środków trwałych w postaci sprzętu komputerowego oraz wartości niematerialnych i prawnych w formie oprogramowania. Wdrożenie projektu obejmie 3 etapy modernizacji i integracji infrastruktury informatycznej oraz cyfrowych systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Realizacja projektu umożliwi automatyzację procesów biznesowych pomiędzy poszczególnymi działami spółki, a także jej partnerami handlowymi w modelu B2B oraz świadczenie usługi e-supplier. Wynikiem planowanych prac będzie trwałe rozwiązanie obecnych problemów poprzez integracje procesów zarządzania przedsiębiorstwem z procesami produkcyjnymi, supply chain oraz sprzedażowymi

Źródło finansowania

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Całkowita wartość projektu 801.513,51 PLN

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej 319.302,13 PLN

Okres realizacji projektu

1 stycznia 2018 r. – 31 grudnia 2018 r.


23 października 2017

 

Tytuł projektu

Promocja wyrobów jubilerskich firmy S&A Spółka Akcyjna na międzynarodowych wydarzeniach branżowych w latach 2017-2019

Numer umowy o dofinansowanie

POIR.03.03.03-22-0058/17-00

Nazwa beneficjenta

S&A Spółka Akcyjna

Cele projektu

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności oraz obecności spółki S&A S.A. na rynkach zagranicznych. Realizacja projektu stanowi odpowiedź firmy na zapisy Branżowego Programu Promocji Moda Polska, a także własne potrzeby w zakresie dotarcia do jak najszerszej grupy klientów zagranicznych, wzmocnienia udziału eksportu w przychodach firmy oraz nawiązania współpracy z nowymi kontrahentami zagranicznymi. Udział w światowych wydarzeniach branży pozwala również na wymianę doświadczeń branżowych oraz śledzenie obecnych trendów jubilerskich i promowanie tworzonych wyrobów jubilerskich.

Planowane efekty

Wnioskodawca zakłada, że rezultatem uczestnictwa w programie promocji branży Moda Polska będzie pozyskanie minimum trzech nowych kontrahentów podpisanie z nimi dziewięciu kontraktów na dostawy produktów. Wartość przychodów ze sprzedaży produktów na eksport w roku docelowym 2021 powinna osiągnąć 105% wartości bazowej obliczonej na koniec 2016 r. Wartość przychodów ze sprzedaży na eksport produktów będących przedmiotem projektu w roku docelowym 2021 powinna osiągnąć 105,5 % wartości bazowej obliczonej na koniec 2016 r.

Źródło finansowania

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Całkowita wartość projektu

1.051.460,- zł

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej

715.177,50 zł

Okres realizacji projektu

14.03.2017 r. – 31.12.2019 r.


 

16 listopada 2016

ZINTEGROWANE CENTRUM PROJEKTOWO-WDROŻENIOWE CYFROWYCH TECHNOLOGII JUBILERSKO-BURSZTYNNICZYCH S&A

 

Szanowni Państwo,

mamy przyjemność poinformować, iż spółka S&A S.A. otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pt. „Zintegrowane centrum projektowo-wdrożeniowe cyfrowych technologii jubilersko-bursztynniczych S&A” w ramach Poddziałania 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem realizacji projektu jest wdrożenie, w ramach inwestycji technologicznej, własnej nowej technologii: zintegrowanego procesu technologicznego, umożliwiającego projektowanie, prototypowanie oraz wytwarzanie biżuterii, jej elementów składowych – w tym komponentów konstrukcyjnych – przy wykorzystaniu narzędzi CAD / CAM.

W wyniku realizacji projektu spółka S&A S.A. planuje uzyskać trwałą przewagę konkurencyjną w zakresie produkcji wysokojakościowej biżuterii z zastosowaniem bursztynu. Wdrożenie komplementarnego procesu technologicznego wprowadzi stały mechanizm pozwalający na:

  • uzyskanie najwyższej jakości produkcji (kolekcji biżuterii),

  • wytwarzanie innowacyjnych komponentów do jej produkcji (nowatorskie szlify kamieni bursztynowych, zapięcia i półfabrykaty konstrukcyjne, powtarzalna jakość),

  • zachowanie powtarzalnych standardów użytkowych (sprawdzone, antyalergiczne parametry stopu metali szlachetnych),

  • wprowadzenie oryginalnego wzornictwa, z możliwością jego nieograniczonej customizacji,

  • obniżenie kosztów produkcji.

Rezultatem końcowym projektu będzie wprowadzenie na rynek znacząco udoskonalonych produktów jubilerskich, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, co zaowocuje wzrostem sprzedaży w tym segmencie asortymentowym spółki, a także zwiększeniem marży handlowej finalnego produktu zarówno na rynku krajowym, jak i na kluczowych rynkach eksportowych oraz utrwalenie wizerunku bałtyckiego bursztynu jako produktu „premium”.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 7 675 700,00 zł, w tym:

  • całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych: 4 701 060,00 zł, przy czym:

a) kwota wydatków kwalifikujących się do objęcie wsparciem ze środków regionalnej pomocy inwestycyjnej wynosi 4 671 060,00 zł,

b) kwota wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem na usługi doradcze dla MŚP wynosi 30 000,00 zł,

  • dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 2 584 083,00 zł (wartość dofinansowania na pokrycie wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem z środków regionalnej pomocy inwestycyjnej wynosi 55%,  a na pokrycie wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem na usługi doradcze dla MŚP – 50%).

Tytuł projektu: „Zintegrowane centrum projektowo-wdrożeniowe cyfrowych technologii jubilersko-bursztynniczych S&A”

Numer projektu oraz umowy o dofinansowanie: POIR.03.02.02-00-0338/16

Okres realizacji projektu: 5 lutego 2016 r. – 31 grudnia 2018 r.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Oś Priorytetowa III: WSPARCIE INNOWACJI W PRZEDSIĘBIORSTWACH

Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne

By Darek

Scroll Up