NEWS

Montaż i demontaż stoiska targowego S&A – Amberif 2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu pt. „Promocja wyrobów jubilerskich firmy S&A Spółka Akcyjna na międzynarodowych wydarzeniach branżowych w latach 2017-2019” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oś priorytetowa 3. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach; działanie 3.3 Wsparcie promocji marek produktowych – Go to Brand, S&A Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę gotowych zindywidualizowanych elementów zabudowy targowej stoiska wystawowego spółki S&A S.A. na Międzynarodowych Targach Bursztynu, Biżuterii i Kamieni Jubilerskich Amberif 2018, które odbędą się w dniach 21-24 marca 2018r. w Gdańsku.

Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku. Uprzejmie prosimy o sporządzenie i przedłożenie oferty z uwzględnieniem załączonych formularzy i przesłanie jej na adres e-mail: asystent@s-a.pl w terminie do 02.03.2018 włącznie. Oferty nadesłane po terminie nie zostaną uwzględnione. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Zamawiający wybierze ofertę, która będzie najkorzystniejsza cenowo. Termin płatności za usługę: po prawidłowym wykonaniu usługi, w terminie 14 dni od dostarczenia do siedziby zamawiającego poprawnie wystawionej faktury VAT.

Usługa zostanie nabyta przez zamawiającego w celu realizacji zadania w projekcie pt. „Promocja wyrobów jubilerskich firmy S&A Spółka Akcyjna na międzynarodowych wydarzeniach branżowych w latach 2017-2019”, realizowanym w ramach  projektu „Go to Brand”.

Z poważaniem,
S&A S.A

Załącznik 1 do Zapytania ofertowego SA_stoisko Amberif_2018

Załącznik 2 do Zapytania ofertowego SA_stoisko Amberif_2018

Załącznik 3 do Zapytania ofertowego SA_stoisko Amberif_2018

By Aneta

Scroll Up