NEWS

Udział S&A w Regionalnym Programie Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Firma S&A złożyła wniosek o dofinansowanie projektu nr WND-RPPM.01.01.02-00-348/08 w ramach Poddziałania 1.1.2 Małe i Średnie Przedsiębiorstwa Osi Priorytetowej 1 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomors

kiego na lata 2007-2013. pt. Podniesienie konkurencyjności firmy poprzez udział w międzynarodowych imprezach targowych w Polsce i zagranicą w roku 2009. Projekt został zakończony.

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego” / „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa”.

By Darek

Scroll Up